Απόσυρση - Διαγραφή αυτοκινήτων Παναγιωτίδης

 
Στην χώρα μας η νόμιμη διαγραφή αυτοκινήτων επιτυγχάνεται με την παράδοση αυτού σε εγκεκριμένο κέντρο παράδοσης της ΕΔΟΕ.

Η εταιρεία μας ως κέντρο παράδοσης αυτοκινήτων εγκεκριμένο από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, παραλαμβάνει και διαγράφει το όχημά σας τηρώντας όλες τις κείμενες νομοθεσίες.

Σκοπός μας είναι η διάλυση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων τέλους κύκλους ζωής και των υλικών τους. Έχοντας άμεση συνεργασία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα απόβλητα των ΟΤΚΖ παραδίδονται στα εγκεκριμένα συστήματα αυτά, με σκοπό την επεξεργασία τους και την μετατροπή σε μη βλαβερά απόβλητα.

Η εταιρεία μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ πιστοποιείται για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης οχημάτων έως 3,5 τόνους με το ακόλουθο πρότυπο συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001:2016.