Απόσυρση Φορτηγών για ΑΕ ή ΕΠΕ

 
Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • 2 Κρατικές πινακίδες
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

Με κατατεθειμένες πινακίδες στο Υπουργείο:

 • Βεβαίωση Ακινησίας από Υπουργείο Μεταφορών
 • Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας (από ΔΟΥ)
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία


* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.