Απόσυρση φορτηγών για ιδιώτες

 
Με πινακίδες:

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • 2 κρατικές πινακίδες
  • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
  • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

Με κατατεθειμένες πινακίδες στoΥπουργείο:

  • Βεβαίωση Ακινησίας (από Υπουργείο Μεταφορών)
  • Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας (από ΔΟΥ)
  • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
  • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.