Απόσυρση Φορτηγών για ΟΕ ή ΕΕ

 
Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • 2 Κρατικές Πινακίδες
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή/ών
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής σας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

Με κατατεθειμένες πινακίδες στο Υπουργείο:

 • Βεβαίωση Ακινησίας από Υπουργείο Μεταφορών
 • Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας από ΔΟΥ
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή/ών
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής σας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία


* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.