Απόσυρση ΙΧ για ΑΕ ή ΕΠΕ

 
Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 Κρατικές Πινακίδες
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

 • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από Δ.Ο.Υ)
 • Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (από Δ.Ο.Υ)
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.