Απόσυρση ΙΧ για ΑΕ ή ΕΠΕ

 
Με πινακίδες:

  • Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
  • 2 Κρατικές Πινακίδες
  • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
  • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
  • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

  • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από Δ.Ο.Υ)
  • Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (από Δ.Ο.Υ)
  • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
  • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
  • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
  • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.