Απόσυρση ΙΧ επιβατικού για ιδιώτες

 
Με πινακίδες:

  • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
  • 2 κρατικές πινακίδες
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
  • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

  • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από Δ.Ο.Υ)
  • Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας (από Δ.Ο.Υ)
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
  • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία


* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.