Απόσυρση ΙΧ για ΟΕ ή ΕΕ

 
Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 Κρατικές πινακίδες
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

 • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από ΔΟΥ)
 • Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (από ΔΟΥ)
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία

* Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.